Lang­tids­le­dige skal beskæf­ti­ges i vækstbrancher

Antal­let af lang­tids­le­dige er eks­plo­de­ret. Regio­nerne kana­li­se­rer mid­ler ud til pro­jek­ter, der stil­ler skarpt på at mat­che lang­tids­le­di­ges kom­pe­ten­cer med efter­spørgs­len i pri­vate væksterhverv.

Dan­mark har store udfor­drin­ger med en erhvervs­struk­tur i for­an­dring, arbejds­kraf­to­plande med beskæf­ti­gel­ses– og uddan­nel­ses­mæs­sige uba­lan­cer og sti­gende behov for den rette arbejdskraft.

Vækst i nye bran­cher og omstil­ling i gamle bran­cher er sam­ti­dige ten­den­ser i det dan­ske erhvervs­liv. Ten­den­serne ska­ber uro på arbejds­mar­ke­det. Ikke mindst i lyset af finanskri­sen, som har kostet mange arbejds­plad­ser og skabt lange køer i jobcentrene.

Lang­tids­le­dig­he­den fly­ver i vej­ret
Siden star­ten af 2009 er omfan­get af lang­tids­le­dige mere end tredoblet og omfat­ter i dag 52.383 per­so­ner. Sam­ti­dig er ca. hver tredje arbejds­løs lang­tids­le­dig. Den dra­ma­ti­ske udvik­ling giver beskæf­ti­gel­ses­sy­ste­met store udfor­drin­ger i de kom­mende år.

Nye løs­nin­ger kal­der på nye sam­ar­bej­der
Sti­gende ledig­hed kom­bi­ne­ret med en efter­spørgsel efter bestemte kom­pe­ten­cer giver over­vej­el­ser om, hvor­dan beskæf­ti­gel­ses– og uddan­nel­ses­sy­ste­met — måske i sær­de­les­hed i sam­ar­bejde kan finde nye måder at løse udfor­drin­gerne på. I de regio­nale vækst­fora er disse spørgs­mål begyndt at ind­tage dags­or­de­nen, og en række inter­es­sante pro­jek­ter ret­ter på for­skel­lige vis fokus på kob­lin­gen mel­lem beskæf­ti­gel­ses– og uddannelsesområderne.

Lang­tids­le­dige skal bidrage til vækst
Netop efter­spørgs­len efter bestemte kom­pe­ten­cer inden for vækst­bran­cher kom­bi­ne­ret med mange lang­tids­le­dige har givet anled­ning til et nyt sam­ar­bejde mel­lem uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og job­cen­tre. Fremad­ret­tet skal lang­tids­le­dige bidrage til at levere den efter­s­purgte arbejds­kraft i Nord­jyl­land gen­nem et EU-strukturfondsprojekt. Pro­jek­tets for­mål er at øge udbud­det af kva­li­fi­ce­ret arbejds­kraft ved at akti­vere de lang­tids­le­dige i bran­cher med jobåb­nin­ger. Også i andre regio­ner kana­li­se­res mid­ler ud til pro­jek­ter, der kob­ler job­cen­tre og bl.a. VEU-centre.

Det bli­ver inter­es­sant at følge disse pro­jek­ter de kom­mende år. Udvik­lin­gen af den rette model kan være et gen­nem­brud for en kob­ling mel­lem erhvervs,- uddan­nel­ses– og beskæf­ti­gel­ses­po­li­tik og der­med være et vig­tigt instru­ment for til­ret­te­læg­gel­sen af frem­ti­dens arbejdsmarkedspolitik.

The fol­lowing two tabs change con­tent below.
Louise Kjeldsen

Lou­ise Kjeldsen

Ana­ly­ti­ker, cand.scient.pol.
Lou­ise Kjeld­sen arbej­der især med pro­blem­stil­lin­ger inden for regio­nal erhverv­s­ud­vik­ling og innova­tion samt arbejds­mar­keds­for­hold gene­relt. Lou­ise har et ind­gå­ende kend­skab til regu­le­rin­gen af arbejds­mar­ke­det. Lou­ise har afdæk­ket mulig­he­der for kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling og uddan­nel­ses­be­hov inden­for for­skel­lige bran­cher og fag. Hun har lige­le­des erfa­ring fra ana­ly­ser af regio­nale erhvervs­struk­tu­rer, klyn­ger og lign. med hen­blik på afdæk­ning af mulige vækst­dri­vere. Meto­disk er Lou­ise stærk og mestrer såvel kva­li­ta­tive som kvan­ti­ta­tive værk­tø­jer. Lou­ise har lige­le­des erfa­ring med gen­nem­fø­relse og plan­læg­ning af sce­na­rio– og wor­ks­hop­pro­ces­ser og oplæg.
Louise Kjeldsen

Nye­ste ind­læg af Lou­ise Kjeld­sen (se alle)

 

Tags: , , , , , ,

 
 
 
 
 

1 kommentar

  • Mette Lyshøj

    Arbejds­mar­ke­dets par­ter — og i sær­de­les­hed fag­be­væ­gel­sen — bør da også være en aktør i et sådan samarbejde!

 
 

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

 

 

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>