Tre­part­s­for­hand­lin­ger aflyst, men udfor­drin­gerne består

Efter tre­part­s­for­hand­lin­ger­nes uven­tede død står rege­rin­gen ikke bare med en reg­ning på 4 mil­li­ar­der og et lidt slidt image – den mang­ler også det uddan­nel­ses­løft, der skal få Dan­mark ud af krisen.

Pro­ble­merne med at få finans­lo­ven til at hænge sam­men og for­hol­det til væl­gerne er rege­rin­gens sag, men det pres­se­rende behov for et gene­relt uddan­nel­ses­løft ved­rø­rer hele det dan­ske sam­fund. Tre­part­s­for­hand­lin­ger­nes bratte nød­stop gør det vig­tigt at sætte fokus på de udfor­drin­ger, der står ulø­ste tilbage.

Rege­rin­gens medi­cin var uddan­nelse
Væk­stud­for­drin­gen er det cen­trale pro­blem både i for­hold til at sikre jobs og balance i de offent­lige finan­ser. I rege­rings­grund­la­get udskrev rege­rin­gen selv føl­gende medi­cin til vækst­hæm­mede dan­ske økonomi: højere pro­duk­ti­vi­tet, mere uddan­nelse og bedre konkurrenceevne.

Desværre er netop et uddan­nel­ses­løft en meget vig­tig ingre­di­ens i den mik­s­tur, fordi uddan­nelse bidra­ger til højere pro­duk­ti­vi­tet, min­dre ledig­hed for den enkelte og bidra­ger til øget konkurrenceevne.

Enig­hed om behov for højere kom­pe­ten­ce­ni­veau
Metal-formanden Thor­kild E. Jen­sen – hvis bag­land endte med at udløse fald­lem­men under tre­par­ten – havde læst på samme recept. Han var i Poli­ti­ken ude og for­tælle, hvor­dan et ”histo­risk uddan­nel­ses­løft” ville løse de samme pro­ble­mer. Her pegede han både på en uddan­nel­ses­ga­ranti, der skal sikre en højere til­gang af fag­lært arbejds­kraft til arbejds­mar­ke­det og på det dob­belte løft, der skal sikre, at de, der alle­rede er på arbejds­mar­ke­det, kan uddanne sig fra ufag­lært til fag­lært og fra fag­lært til vide­re­gå­ende uddannelse.

Den stra­te­gi­ske betyd­ning af et højt kom­pe­ten­ce­ni­veau er der bred enig­hed om blandt arbejds­mar­ke­dets par­ter og i Fol­ke­tin­get. Histo­risk set var der enig­hed helt til­bage til Fogh-regeringens glo­ba­li­se­rings­af­tale med par­terne, der løber over samme linjer: Der skulle efter­ud­dan­nes, og flere skulle have en ungdomsuddannelse.

Virk­som­he­derne vil sta­dig mangle kloge hæn­der
Beho­vet for uddan­nel­ses­løf­tet bun­der i, at vi har et erhvervs­liv, der har et sta­dig sti­gende behov for kom­pe­tent arbejds­kraft. Sær­ligt inden for grup­pen af med­ar­bej­dere med kloge hæn­der, der består af de dyg­tig­ste fag­lærte som sør­ger for, at de nye tek­no­lo­gier kom­mer i brug. Det er sær­ligt den gruppe, der kan agere i og vir­ke­lig­gøre de nye og mere pro­duk­tive orga­ni­sa­tions­for­mer og forretningskoncepter.

Med sam­men­brud­det af tre­part­s­for­hand­lin­gerne sank Dan­mark et stykke læn­gere ned i kri­sens dynd, fordi antal­let af rea­li­sti­ske og effek­tive løs­nin­ger, der kan bidrage med job og vækst, netop er ble­vet én mindre.

 

Tags: , , , , ,

 
 
 
 
 
 

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

 

 

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>